Bertarung melawan lupa

Al Hasan berkata: Ubaidillah bin Ziyaad menjenguk Ma’qil bin Yasaar
r.a. ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma’qil berkata
kepada Ubaidillah bin Ziyaad : Aku akan menyampaikan kepadamu
sebuah hadits yang telah aku dengar dan Rasulullah saw: aku telah
mendengar Nabi saw bersabda : tiada seorang hamba yang diberi
amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik,
melainkan Allah tidak akan merasakan padanya bau surga
(HR. Bukhari, Muslim)