Awas Terorisme Negara


Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf dan nahi mungkar; merekalah
orang-orang yang beruntung. (QSAIi Imron: 104)

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dan langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. (QS aI-A’raf : 96)